Michaela & Radoslav, svadba na kolibe (sk | eng)

Tento krát som sa vybral hrať a moderovať svadbu (ako svadobný DJ a moderátor) do Hotela Marlene situovaného uprostred krásnej prírody v Oščadnici, blízko lyžiarskeho strediska. Svadba v prírode sa stáva čoraz obľúbenejšou a vyhľadávanejšou voľbou. Stále viac mladých párov vyhľadáva tiché miesto na svadbu mimo ruchu veľkomesta, ktoré dýcha domácou atmosférou, kvalitnou kuchyňou a poskytuje úchvatné prírodné scenérie. 

This time I have chosen to go plan and host the wedding (as a wedding DJ and presenter) to the Marlene Hotel situated amidst beautiful nature in Oščadnica, near the ski resort. Wedding in nature is becoming an increasingly popular choice. More and more young couples are looking for a quiet place for a wedding outside the hustle and bustle of the city, which breathes home atmosphere, quality cuisine and delivers breathtaking natural scenery.

osvetlenie-saly-nasvietenie-svadbajpgosvetlenie-svadby-boho-svadba-candy-bar-tortajpgcandy-bar-svadbajpgsvadba-koliba-osvetlenia-nasvietenie-saly-dj-mikejpgsladky-bar-svadbajpgcandy-bar-svadba-weddingjpgpredjedlo-svadba-hotel-marlene-gretajpgjedlo-na-svadbu-wedding-dinnerjpg

V hoteli Marlene v Oščadnici si ctia slovenské tradície na svadbu. Švárny šuhaj oblečený v tradičnom kroji, víta nie len nevestu a ženícha, ale aj svadobných hostí. Mladomanželia musia splniť pripravené úlohy (ako zametanie črepov, pílenie dreva, či pripíjanie domácou pálenkou) ešte pred vstupom do svadobnej sály. Za čo získavajú veľký potlesk od svadobných hostí a vzniká množstvo skvelých momentiek (svadobných fotografií). Nie len nádvorie, ale aj okolie hotela poskytuje množstvo zákutí v ktorých vznikajú krásne fotografie.

At the Marlene Hotel in Oščadnica they honour the Slovak tradition of wedding. Manful  fellow dressed in traditional costume, welcomes not only the bride and groom, but also the wedding guests. The newly-weds must complete the tasks (such as sweeping shards, sawing wood, or drinking home-made brandy) before entering the wedding room. For which they get big applause from the wedding guests and a lot of great snapshots (wedding photos) arise. Not only the courtyard, but also the surroundings of the hotel provide a number of illustrious places in which beautiful photos can be taken.


marlene-oscadnica-pilenie-dreva-tradicia-svadbajpgsvadba-slovenska-tradicie-moderator-starejsijpgdj-mike-starejsi-moderator-zabavac-umelecjpg

Ako svadobný DJ (moderátor, starejší) sa snažím mať vždy všetko pod kontrolou. S mladomanželmi si prechádzam svadbu krok po kroku niekoľko mesiacov pred svadbou. Na mieste komunikujem s personálom zo sály, ako aj svadobnými dodávateľmi (fotograf, kameraman, catering, výzdoba, ...), aby všetko prebiehalo hladko a bez stresu. Hostia si tak užívajú priebeh svadby bez rušenia. Aby bol priebeh svadby ešte pútavejší a zábavnejší pripravujem svadobný program na mieru. Skvelým oživením sú aj svadobné hry a súťaže, ktoré zabavia hostí a prispejú k skvelej atmosfére.

As a wedding DJ (presenter, elder) I always try to keep everything under control. I go through the wedding with the young couple step by step several months before the wedding. On the spot I communicate with the staff from the hall as well as the wedding contractors (photographer, cameraman, catering, decor, ...) so that everything goes smoothly and without any stress. The guests enjoy the wedding with no disturbances. To make the programme of the wedding even more engaging and fun, I prepare a tailor-made wedding program. Wedding games and competitions are also a great boost to entertain guests and contribute to a great atmosphere.

svadba-krajanie-torty-program-na-svadbujpgkrajanie-torty-tradicia-svadba-moderator-starejsijpgmoderator-starejsi-dj-svadbajpg

Svadobná hra svadobný koč má zábavný a pútavý dej. Do hry sa zapájajú mladomanželia (ako kráľovský pár) a hostia (kolesá, kone a kočiš). Dôležitú úlohu má práve kočiš, ktorý musí celý koč úspešne doviesť do cieľa (kráľovstva). Po ceste sa však pokazí jedno koleso. Každý aktér svadobnej hry dostane svoju úlohu, ktorú musí splniť pri čítaní hry. Ak sa pomýli dostáva pokutu, často alkoholickú.

Wedding game: The Wedding Carriage has a fun and engaging storyline. Newly-weds (as a royal couple) and guests (bikes, horses and coach) are involved. An important role is played by a coachman, who must successfully bring the coach to the destination (kingdom). However, one wheel breaks along the way. Each actor in the wedding game gets their role to play in reading the game. If they are mistaken they get a fine, often alcoholic.

Hľadanie nevesty a ženícha je ďalšia svadobná hra, ktorú rád robím. Najskôr nevesta a potom ženích majú zaviazané oči a podľa nôh, alebo rúk (pre odvážnejšie nevesty aj podľa zadku) majú uhádnuť svoju polovičku. Hra vždy vyčarí úsmev. Ak mladomanželia nájdu svoju polovičku
získavajú búrlivý potlesk od všetkých :)

Finding the bride and groom is another wedding game that I like doing. First the bride and then the groom are blindfolded and according to the legs or hands (for the more courageous brides also by the butt) they have to guess their half. The game always conjures a smile. If the newly-weds find their half they get stormy applause from everyone :)

svadobna-hra-svadobna-stuaz-hladanie-zenicha-nevestyjpgsvadoba-hra-mladomantelsky-kvizjpg

Milou svadobnou tradíciou je aj hádzanie kyticeNevesta hádže svoju (alebo náhradnú) kyticu slobodným dievčatám. Hádzanie podväzku realizuje ženích, ten si najskôr musí podväzok získať, aby ho potom mohol hodiť slobodným mužom. 

A nice wedding tradition is also throwing bouquets. The bride throws her (or spare) bouquet to single girls. A garter is thrown by the groom, who must first acquire the garter so that he can then throw it to single men.

hadzanie-kytice-svadbajpghadzanie-kytice-moderator-starejsi-dj-mikejpg

Za vynikajúcu spoluprácu ďakujem skvelým mladomanželom.

I would like to thank great young couple for their excellent cooperation.


foto by Veronika Čižmárova www.svadbaodzazitkarov.sk